آیا سهم صندوق ها از عرضه اولیه توسن بیشتر است یا عموم مردم؟

1400/06/22

آیا سهم صندوق ها از عرضه اولیه توسن بیشتر است یا عموم مردم؟

توسن در سال 1400 در جمع چهارده شرکت برتر ارائه کننده سرویس های بانکداری در جهان و برترین ارائه کننده راهکارهای بانکداری اسلامی در دنیا خواهد بود.

تعداد کل سهام شرکت توسن  2.040.000.000 سهم

تعدادد کل سهام قابل عرضه 204.000.000 سهم معادل 10 درصد از کل سهام شرکت

 : مشخصات مرحله اول

عرضه  5 درصد به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش

قیمت ارزش گذاری 17819 ریال

قیمت مبنا 6937 ریال

دامنه ثبت سفارش صندوق ها 6244 ریال تا 7630 ریال

:مشخصات مرحله دوم

عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 204 سهم

قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

.بنابراین تعداد سهام قابل عرضه به عموم مردم در عرضه اولیه توسن برابر 102 میلیون سهم خواهد بود 

.با فرض حداقل 2.6 میلیون نفر شرکت کننده و حداکثر 3 میلیون نفر، در این عرضه اولیه به هر کد حداقل 34 و حداکثر 40 سهم تعلق خواهد گرفت

.بنابراین مبلغ موردنیاز بین 26 تا 30 هزارتومان خواهد بود

فانتیکال