قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/14تاریخ شروع1399/11/15سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز15,400ریالتا18,000ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع15,600ریالسود و زیان
-18.69
تاریخ آغاز تحلیل1399/11/18قیمت پایان تحلیل12,880تاریخ پایان تحلیل1400/06/09
14 بهمن 19:33