قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/09تاریخ شروع1399/11/11سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز6,300ریالتا7,000ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل7,109تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

وهنر

حمایت خوبی در قیمت 700داره

09 بهمن 20:09