قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/05تاریخ شروع1399/11/04سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز19,918ریالتا20,200ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل14,920تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

سهم دو محدوده حمایتی اش مشخص شده که محدوده 19918ریال محدوده قوی سهم می باشد. واکرایی منفی در سهم مشهود است.در صورت واکنش به محدوده های حمایتی ورود صحیح است. ورود19918 تا 20200ریال خروج 24773 تا 24800ریال حدضرر19606 تا 19000ریال تحلیل کوتاه مدت

05 بهمن 00:15