قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/14تاریخ شروع1399/10/14سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز7,800ریالتا7,900ریالبازه حد سوداز9,000ریالتا9,300ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل1,216تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

سهم در خنثی قرار دارد در حال حاضر در محدوده ی حمایتی خودش است در صورت واکنش به محدوده ی حمایتی ورود مناسب است محدودهی حمایتی 7360ربال میباشد.

14 دی 09:06