قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/02تاریخ شروع1399/10/02سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز10,335ریالتا11,298ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع11,100ریالسود و زیان
26.69
تاریخ آغاز تحلیل1399/10/08قیمت پایان تحلیل8,040تاریخ پایان تحلیل1399/11/03

این سهم خط حمایت خود را شکسته و حمایت بعدی سهم 1129۰ریال میباشد.

02 دی 12:18