قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/01تاریخ شروع1399/10/02سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز14,364ریالتا15,876ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع15,020ریالسود و زیان
45.49
تاریخ آغاز تحلیل1399/10/02قیمت پایان تحلیل22,040تاریخ پایان تحلیل1400/06/09
01 دی 11:20