قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/29تاریخ شروع1399/09/30سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز4,600ریالتا4,650ریالبازه حد سوداز4,785ریالتا4,790ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل2,900تاریخ پایان تحلیل1400/06/07

حمایت بسیار قوی در نقطه 452۰ داره که به سمت مثبت پیش میره.

29 آذر 14:48