قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/29تاریخ شروع-سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز55,588ریالتا65,888ریالبازه حد سوداز65,588ریالتا635,577ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتلغو شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
% 0.00
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

تاب

البی

29 آذر 11:34