قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/25تاریخ شروع1399/09/26سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز20,700ریالتا20,800ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتشروع شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
% 0.00
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

این نماد اصلاح خود را انجام داده که اگر نقطه 2۰۰۰۰ ریال را به سمت نزولی رد کند تا محدوده قیمت 198۰۰ نزولی پیش روی خواهد کرد و در اصلاح آن تا نقطه 2۰۰۰۰ ریال بیشتر نمی‌تواند حرکت کند و دوباره نزولی می شود.

25 آذر 16:13