قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/07تاریخ شروع1399/09/08سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز38,990ریالتا41,740ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع41,740ریالسود و زیان
18.83
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل50,120تاریخ پایان تحلیل1400/06/09
07 آذر 22:33