قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/07تاریخ شروع1399/09/08سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز24,500ریالتا26,000ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل22,080تاریخ پایان تحلیل1400/04/20
07 آذر 21:49